logo

Zarejestruj się!

Prowadź rozmowy ze swoimi klientami w czasie rzeczywistym! Wypróbuj ChatoBee przez 30 dni za darmo!
pomoc@chatobee.com
 

Regulamin

Regulamin Programu BeePartner

§1. Definicje

 1. ChatoBee – CB Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Poznańska 56/1, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000623319, REGON: 364712655, NIP: 7811929816, właściciel Usługi ChatoBee, organizator Programu BeePartner.
 2. Program BeePartner – Program Partnerski związany z Usługą ChatoBee, obejmujący czynności związane z polecaniem przez Partnera podmiotom trzecim korzystania z Usługi ChatoBee.
 3. Regulamin Programu – niniejszy regulamin określający zasady współpracy pomiędzy ChatoBee a Partnerem.
 4. Partner – przedsiębiorca, który skutecznie przystąpił do Programu BeePartner.
 5. Nowy Klient – podmiot, który przystąpił do korzystania z Usługi ChatoBee w wyniku działań Partnera oraz nie należy do grona dotychczasowych użytkowników Usługi ChatoBee (nie zarejestrował się w Usłudze ChatoBee przed podjęciem tych działań przez Partnera).
 6. Usługa ChatoBee – oznacza program informatyczny dostępny online, w modelu SaaS (Software as a Service), czyli taki, który nie wymaga instalacji na komputerze lub urządzeniu mobilnym, z którego można korzystać po rejestracji na stronie www.chatobee.com lub www.panel.chatobee.com i uiszczeniu opłaty abonamentowej po upływie 30 dniowego, bezpłatnego Okresu Testowego.
 7. Kwota Minimalna – kwota, która umożliwia Partnerowi wypłatę Prowizji, stanowiąca sumę 30 zł brutto.
 8. Prowizja – część opłaty abonamentowej uiszczonej przez Nowego Klienta, która staje się wynagrodzeniem Partnera możliwym do wypłaty w Panelu Partnera w chwili jej zaksięgowania na rachunku bankowym ChatoBee.
 9. Panel Partnera – panel statystyk, wypłat Prowizji i dodawania Nowych Klientów, autoryzowany przez Partnera hasłem dostępu, z którego Partner może korzystać od momentu zawarcia Umowy Partnerskiej i otrzymania danych dostępowych. Logowanie do panelu dostępne jest pod adresem: www.panel.chatobee.com.
 10. Umowa Partnerska – Umowa o współpracy zawarta pomiędzy ChatoBee a Partnerem zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Zawarcie Umowy jest konieczne do pełnego korzystania z warunków Programu BeePartner.
 11. Okres Testowy – czas 30 dni, liczonych od dnia Rejestracji w Usłudze ChatoBee, w którym Nowy Klient może bezpłatnie z niej korzystać, bez zobowiązania do kontynuacji korzystania po tym okresie. Nowy Klient może skorzystać z Okresu Testowego jednokrotnie, oznacza to, że dla jednej domeny internetowej możliwe jest wykorzystanie jednego Okresu Testowego.

§2. Warunki uczestnictwa i zawarcie umowy

 1. Do Programu BeePartner mogą przystąpić osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
 2. Uczestnictwo w Programie BeePartner jest bezpłatne.
 3. Przystąpienie do Programu BeePartner jest możliwe po wypełnieniu przez zainteresowanego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.beepartner.chatobee.com/dolacz, akceptacji Partnera przez ChatoBee i po zawarciu Umowy Partnerskiej.
 4. Umowa Partnerska w formie elektronicznej zostaje wysłana Partnerowi w ciągu 24 godzin, licząc od momentu podania wszelkich niezbędnych danych w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w ust. 3 powyżej, chyba że ChatoBee nie zaakceptuje udziału Partnera w Programie BeePartner.
 5. Partner zobowiązuje się podpisać Umowę Partnerską w dwóch egzemplarzach i dostarczyć ją do siedziby ChatoBee w terminie 7 dni, licząc od dnia jej otrzymania drogą elektroniczną. Brak wypełnienia tego obowiązku w terminie skutkuje brakiem zawarcia Umowy Partnerskiej.
 6. ChatoBee przekazuje Partnerowi dane dostępowe do Panelu Partnera w terminie 7 dni, licząc od dnia dostarczenia przez Partnera podpisanego egzemplarza Umowy Partnerskiej do siedziby ChatoBee.
 7. W razie zmiany danych, Partner zobowiązuje się zaktualizować je w Panelu Partnera w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany, pod rygorem uznania dotychczasowych danych za aktualne.
 8. Partner jest zobowiązany do lektury i akceptacji Regulaminu Programu przed podpisaniem Umowy Partnerskiej. Podpisanie Umowy Partnerskiej oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu i jest równoznaczne ze zobowiązaniem Partnera do przestrzegania jego zapisów.
 9. W ramach uczestnictwa w Programie BeePartner, Partner otrzymuje niewyłączne prawo do promowania Usługi ChatoBee przy pomocy udostępnionych mu w tym celu materiałów reklamowych.

§3. Wzajemne obowiązki Partnera i ChatoBee

 1. W ramach uczestnictwa w Programie BeePartner, Partner zobowiązuje się do polecania swoim klientom Usługi ChatoBee, którego celem jest rejestracja Nowych Klientów oraz ich aktywne korzystanie z Usługi ChatoBee.
 2. Za dodawanie Nowych Klientów do Usługi ChatoBee Partner otrzymuje wynagrodzenie w postaci Prowizji od wpłat dokonanych przez tych Nowych Klientów.
 3. ChatoBee zobowiązuje się udostępnić Partnerowi w Panelu Partnera funkcje dołączania Nowych Klientów do Usługi ChatoBee, monitorowania statusów ich płatności oraz wypłaty Prowizji od dokonanych przez nich wpłat.
 4. Na cały okres trwania Umowy Partnerskiej, Partner otrzymuje od ChatoBee możliwość bezpłatnego korzystania z Usługi ChatoBee na jego firmowej stronie internetowej. Strona internetowa musi być bezpośrednio związana z działalnością podmiotu, który widnieje w roli Partnera w Umowie Partnerskiej.

§4. Prowizja i jej wypłaty

 1. Partner jest uprawniony do uzyskania Prowizji wyłącznie od wpłat dokonanych przez Nowych Klientów pozyskanych przez tego Partnera.
 2. Prowizja jest naliczana Partnerowi od każdej wpłaty za korzystanie z Usługi ChatoBee dokonanej w okresie trwania umowy Partnerskiej przez Nowego Klienta pozyskanego przez tego Partnera.
 3. Prowizja wynosi 25% wartości pierwszej wpłaty dokonanej przez Nowego Klienta oraz 25% każdej następnej dokonanej przez niego wpłaty, wynikającej z wybranego przez niego abonamentu. Wysokości aktualnych opłat abonamentowych, których wartość uzależniona jest od wybranego modelu rozliczenia (rozliczenie miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne) dostępne są na stronie www.chatobee.com/cennik.
 4. ChatoBee może dokonać zmiany wysokości Prowizji w drodze zmiany Regulaminu.
 5. Wynagrodzenie w postaci Prowizji dla Partnera naliczane jest w momencie zaksięgowania wpłaty od Nowego Klienta na rachunku bankowym ChatoBee.
 6. W razie braku zapłaty przez Nowego Klienta, wynagrodzenie nie jest należne Partnerowi.
 7. Partner nie jest wynagradzany za polecanie Programu BeePartner i dołączanie nowych Partnerów do Programu.
 8. Aktualna suma naliczonych Prowizji znajduje się w Panelu Partnera w zakładce „Rozliczenia”.
 9. Należne Partnerowi wynagrodzenie z tytułu Prowizji jest sumowane do ostatniego dnia każdego miesiąca. Rozliczenie wynagrodzenia za dany miesiąc następuje o ile Partner osiągnie Kwotę Minimalną 30 zł brutto. Jeżeli do ostatniego dnia miesiąca nie zostanie przez Partnera osiągnięta Kwota Minimalna Prowizji, zostaje ona przeniesiona na następny miesiąc rozliczeniowy, aż do uzyskania Kwoty Minimalnej, umożliwiającej wypłatę.
 10. Partner jest zobowiązany do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który zamierza wypłacić Prowizję, doręczyć fakturę do ChatoBee w formie elektronicznej poprzez Panel Partnera. W przypadku braku doręczenia faktury przez Partnera do 10. dnia miesiąca, kwota Prowizji przechodzi na następny miesiąc.
 11. Wartość Prowizji do wypłaty widniejąca w Panelu Partnera powinna być określona w fakturze jako wartość brutto.
 12. Wynagrodzenie w postaci Prowizji jest wypłacane na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia ChatoBee faktury, przelewem na rachunek bankowy wskazany w jej treści.
 13. Partner zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt dokonywać stosownych rozliczeń z tytułu obowiązków podatkowych związanych z osiąganiem przychodów na podstawie Umowy Partnerskiej. Za brak przestrzegania przez Partnera zobowiązań podatkowych wynikających z obowiązującego go prawa podatkowego, ChatoBee nie ponosi odpowiedzialności.
 14. W przypadku zakończenia trwania Umowy Partnerskiej z jakiegokolwiek powodu Partnerowi zostanie wypłacona Prowizja naliczona do momentu zakończenia trwania umowy w bieżącej wysokości, nawet jeśli będzie niższa, niż Kwota Minimalna.

§5. Czynności niedozwolone

 1. Partner w celu promocji Usługi ChatoBee ma prawo korzystać wyłącznie z materiałów udostępnionych mu przez ChatoBee.
 2. Niedozwolone jest promowanie Usługi ChatoBee poprzez wykorzystanie fraz i słów kluczowych związanych z Usługą ChatoBee i nawiązujących do marki, w szczególności „ChatoBee”, „ChatoBee”, „smart chat for web” (w tym błędów ortograficznych) w systemach reklamowych PPC.
 3. Niedozwolone jest wykorzystywanie w celu promowania Usługi ChatoBee systemu reklamowego Google Adwords.
 4. Niedozwolone jest promowanie Usługi ChatoBee na stronach, które łamią prawo lub są niezgodne z przyjętymi normami obyczajowymi i moralnymi (np. na stronach z materiałami pornograficznymi, z nielegalnym oprogramowaniem, nielegalną muzyką itd.).
 5. Zakazane jest w celu promowania Usługi ChatoBee przesyłanie niezamówionej informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, a także spamowanie for dyskusyjnych.
 6. Niedozwolone jest proponowanie lub wręczanie Nowym Klientom jakichkolwiek korzyści majątkowych lub osobistych za skorzystanie z Usługi ChatoBee.

§6. Rozwiązanie Umowy Partnerskiej, ograniczenia i odpowiedzialność

 1. Umowa Partnerska zostaje zawarta na czas nieokreślony z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 2. Partnerowi przysługuje wynagrodzenie w postaci Prowizji za okres do dnia rozwiązania Umowy Partnerskiej. Stosuje się w takim przypadku § 4 ust. 14 Regulaminu.
 3. W przypadku, gdy Partner nie zaloguje się do Panelu Partnera w ciągu 30 dni od dnia wysłania do niego danych dostępowych drogą elektroniczną (e-mail), Umowa Partnerska wygasa w dniu następującym po upływie tego terminu, czyli 31. dnia od wysłania przez ChatoBee wiadomości elektronicznej z danymi dostępowymi.
 4. ChatoBee ma prawo usunąć Partnera z Programu BeePartner w trybie natychmiastowym, tj. rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia i zablokować dostęp do Panelu Partnera w przypadku rażącego naruszania przez Partnera postanowień Umowy Partnerskiej, Regulaminu, lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności w następujących przypadkach:
  1. Partner dopuścił się jednej z czynności niedozwolonych określonych w § 5. Pkt. 1-6 Regulaminu;
  2. Partner naruszył ustawę z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.);
  3. Partner podał nieprawdziwe dane w procesie rejestracji bądź aktualizacji, a także nie zaktualizował danych w terminie określonym w 2. ust. 7 Regulaminu;
  4. 4. Partner działał na szkodę ChatoBee lub Usługi ChatoBee, w szczególności w razie dopuszczenia się czynu nieuczicwej konkurencji na szkodę ChatoBee.
 5. W przypadku usunięcia Partnera z Programu BeePartner w trybie ust. 4 powyżej, a także w przypadku uzasadnionych podejrzeń lub stwierdzenia okoliczności wprowadzania przez Partnera w błąd innych podmiotów celem wywołania u nich straty bądź celem osiągnięcia swojej korzyści, ChatoBee ma prawo wstrzymania wypłat Prowizji do czasu wyjaśnienia sprawy, lub naprawienia szkody przez Partnera.
 6. ChatoBee zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do Programu BeePartner bez podania przyczyny.
 7. Jeśli wypełnienie obowiązków ChatoBee względem Partnera wynikających z niniejszego Regulaminu będzie niemożliwe w wyniku bezpośredniego lub pośredniego działania czynników zewnętrznych oraz losowych (tj. utrata zasilania elektrycznego lub awaria lub zniszczenie sprzętu w wyniku klęski żywiołowej), świadczenie usług na rzecz Partnera, w tym wypłata Prowizji, może zostać czasowo zawieszone.
 8. ChatoBee nie ponosi odpowiedzialności z tytułu skutków wykorzystania danych dostępowych do Panelu Partnera przez osoby trzecie, jeżeli dane te zostały ujawnione tym osobom na skutek niedostatecznego ich zabezpieczenia przez Partnera.
 9. ChatoBee nie ponosi odpowiedzialności z tytułu skutków nieprawidłowego korzystania z Usługi ChatoBee lub skutków wykorzystania Usługi ChatoBee niezgodnie z niniejszym Regulaminem i z Regulaminem Świadczenia Usługi ChatoBee, dostępnym na stronie: www.chatobee.com/regulamin.

§7. Ochrona danych

 1. Szczegóły dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych użytkowników korzystających z zasobów strony www.chatobee.com i stron zależnych, w tym strony Programu BeePartner www.beepartner.chatobee.com oraz danych zbieranych i przetwarzanych podczas korzystania z Panelu Partnera zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej na stronie: www.chatobee.com /polityka-prywatnosci.
 2. Strony w domenie www.chatobee.com, w tym strona Programu BeePartner www.beepartner.chatobee.com w automatyczny sposób zbierają informacje zawarte w plikach cookies. Szczegóły dotyczące plików cookies zostały opisane w Polityce cookies dostępnej na stronie: www.chatobee.com /polityka-cookies.

§8. Postanowienia końcowe

 1. ChatoBee zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 2. O wszelkich zmianach Regulaminu, Partnerzy zostaną poinformowani w terminie 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie wprowadzonych zmian, poprzez przesłanie przez ChatoBee wiadomości informującej o zmianie Regulaminu na adres e-mail Partnera.
 3. Partner jest zobowiązany do akceptacji nowej treści Regulaminu Partnerskiego, w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia poinformowania go o zmianie Regulaminu Partnerskiego.
 4. Brak akceptacji zmienionej treści Regulaminu Partnerskiego przez Partnera oznacza rozwiązanie umowy Klienta z Usługodawcą ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie www.beepartner.chatobee.com/regulamin.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy zawartej między Klientem, a Usługodawcą podlegają prawu polskiemu.

Aktualny regulamin opublikowano 01.06.2017